Strona Główna | Zarząd | Statut | Oferta | Historia | Galeria Zdjęć | Aktualności | Linki

Konińskie Towarzystwo Muzyczne powstało 8 kwietnia 1976 roku z inicjatywy działaczy Konińskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego. 1 marca 1977 roku zyskało osobowość prawną i zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń i związków województwa konińskiego.
Istnieją jednak poważne przesłanki ku temu, by za czas powstania stowarzyszenia przyjąć pierwszą dekadę XX wieku ( po roku 1905 ). Wtedy to na fali zrywów wolnościowych powstało Towarzystwo Dobroczynności, Konińskie Towarzystwo Wioślarskie i Towarzystwo Muzyczne. Wymaga to jednak badań i potwierdzenia w oparciu o wiarygodne dokumenty.
Pierwszym prezesem ,,nowego" Konińskiego Towarzystwa Muzycznego, wybranym podczas konferencji założycielskiej był Jan Malicki1 , który pełnił swoją funkcję do 1981roku. Po nim urzędowali kolejno:
  • 1981-1982 Adam Augustiański
  • 1982-1987 Paweł Piskorz
  • 1987-1989 Andrzej Wójciński2
  • 1989-1995 Bogdan Nawrocki
Od roku 1995 do chwili obecnej funkcję prezesa Konińskiego Towarzystwa Muzycznego pełni Andrzej Majewski3.
W ponad trzydziestoletnim okresie swojego istnienia, Konińskie Towarzystwo Muzyczne wypracowało wiele rozmaitych form działalności. W dwóch pierwszych dekadach skupiono się głównie na działaniach edukacyjnych, mając na uwadze brak tradycji kulturalnych ,,nowego miasta", (cieszącego się w tamtym czasie... 25 letnią historią !) do którego przyszli mieszkańcy tysiącami napływali z różnych stron Polski. W swojej większości byli to pracownicy techniczni konińskich zakładów pracy.
Można śmiało powiedzieć, że prawie wszystkie działania KTM miały pionierski charakter. Kilka koncertów zorganizowanych przez pierwszy Zarząd z udziałem znakomitych polskich artystów muzyków, dało poważny materiał do przemyśleń. Połowę melomanów przybywających na koncert stanowił... zarząd i personel obsługujący imprezę !
Brak zainteresowania koncertami tak komentował ,,Przegląd Koniński" 14.09.1980 r. ...,,wydaje się, że nie w poziomie wykonawstwa, ale w stopniu przygotowania muzycznego słuchaczy tkwi przyczyna małego zainteresowania muzyką poważną. Nie może być inaczej w regionie nie mającym liczących się tradycji w upowszechnianiu tego rodzaju muzyki. Również inteligencja techniczna, która szerokimi drogami napływała w konińskie budować nowoczesny przemysł, nie była przygotowana do stworzenia atmosfery sprzyjającej żywemu odbiorowi muzyki poważnej..." Trzeba było zacząć od początku. Podjęto pracę od podstaw.
Służyły temu zainicjowane na początku lat osiemdziesiątych koncerty dla dzieci i młodzieży. Odbywały się na trzech poziomach: przedszkolnym, szkół podstawowych i średnich. Prezentacje muzyczne miały charakter cykliczny i programowy. Pomysły te wprowadzono w życie rozpoczynając cykl koncertów zatytułowanych - ,,Spotkania z muzyką". Odbywały się one we współpracy z Krajowym Biurem Koncertowym i Filharmonią Poznańską. Główną formą działalności od początku istnienia KTM były koncerty muzyki poważnej dla melomanów. To z myślą o nich Towarzystwo w pierwszych dwóch latach swojej działalności zorganizowało cykl imprez pod wspólnym tytułem ,,Koncerty Chopinowskie". Przedsięwzięcie miało na celu przybliżenie konińskiej społeczności muzyki polskiej, głównie muzyki Fryderyka Chopina. Założono słusznie, że tylko sztuka kreowana przez wybitnych artystów może w pełni dotrzeć do słuchaczy. Stąd obecność w tamtym czasie na naszych estradach: Haliny Czerny-Stefańskiej, Piotra Palecznego, Barbary Hesse-Bukowskiej, Andrzeja Ratusińskiego, Adama Harasiewicza, Reginy Smędzianki, Lidii Grychtołówny, Janusza Olejniczaka.
Wypełniając swoje statutowe obowiązki, związane z prowadzeniem Społecznego Ogniska Muzycznego, przez kilka lat organizowano Przeglądy Form Pracy Społecznych Ognisk Muzycznych Województwa Konińskiego, którą to formułę z czasem rozszerzono także na szkoły muzyczne. Nową formą działalności koncertowej były zainicjowane początkiem lat osiemdziesiątych, adresowane głównie do młodych ludzi - koncerty jazzowe. Postanowiono wtedy ożywić skromne środowisko miłośników muzyki synkopowanej. Powołano do życia własną formację jazzową - ,,Combo-KTM", złożoną z muzyków-członków Towarzystwa. Powstał Klub Jazzowy ,,Synkopa", a przez kilka lat corocznie odbywał się Festiwal Gitarzystów Jazzowych, podczas którego gościliśmy w Koninie czołówkę muzyków grających na tym instrumencie: Jarosława Śmietanę, braci Ścierańskich, Super Duo, Leszeka Cichońskiego.
Inauguracji II Festiwalu towarzyszyła wystawa fotogramów o tematyce jazzowej, wybitnego fotografika Marka Karewicza. Dwukrotnie zorganizowano w naszym mieście Zimowe Warsztaty Jazzowe. Na koncertach pojawiali się konińscy jazzmani: Tomasz Sacha wraz z zespołem Prowizorka Jazz Band, pianista Krzysztof Żabierek4 i kontrbasista Krzysztof Czop. Wzmożoną działalnością koncertową cechowały się lata 1995-99. Wybrano nowe władze, uaktualniono statut - stosownie do nowej sytuacji w jakiej znalazł się kraj po okresie zmian ustrojowych, i nakreślono plan działania. Punkt pierwszy mówił o powrocie do comiesięcznych koncertów muzyki klasycznej, mających za zadanie pobudzenie życia muzycznego Konina.
Założono, że koncerty będą odbywały się regularnie, w tym samym miejscu w ostatni piątek miesiąca o godzinie 19.00. Chodziło o wyrobienie wśród słuchaczy pewnych nawyków i przyzwyczajeń. Myśląc o słuchaczach stawiano i tym razem, głównie na młodzież. Z tego względu pierwszym muzycznym spotkaniom towarzyszył tak jak dawniej - zamysł edukacyjny, by na początku prezentować rozmaite instrumenty i grających na nich wirtuozów. W dalszej kolejności instrumenty te łączone były w kameralne grupy. Po kilku latach rozpoczęto prezentację dużych form orkiestrowych, wokalnych i wokalno- instrumentalnych.
Pierwszy koncert z cyklu ,,Konińskie Wieczory Muzyczne" odbył się w marcu 1995 roku, w klubie ,,Energetyk". Ośrodek dysponował niezłym zapleczem oraz dobrą salą kameralną, w której zagościła stała scena muzyczna KTM. Cykl zainicjował recital gitarzysty - Krzysztofa Pełecha.
Siedem lat trwały ,,Wieczory Muzyczne", po czym zmieniono lokalizację koncertów i ich nazwę. Nowym miejscem spotkań melomanów stała się sala sesyjna konińskiego ratusza w starej części miasta. Koncerty z uwagi na osobę Gospodarza i sponsora zyskały nazwę - ,,Prezydent Miasta Zaprasza".
Zaczęto też wychodzić poza stałą estradę. Tradycją powoli stawały się koncerty Bożonarodzeniowe i Wielkanocne, a także organizowane wspólnie z Konińskim Domem Kultury koncerty inaugurujące rok kulturalny w naszym mieście. Na przestrzeni kilkunastu lat na konińskich estradach gościliśmy wybitnych instrumentalistów: flecistów: Jadwigę Kotnowską, Łukasza Długosza, Philippa Bernolda, Pierre-Yves Artoud'a, skrzypków: Konstantego Andrzeja Kulkę, Krzysztofa Jakowicza, Janusza Wawrowskiego, pianistów: Kevina Kennera, Waldemara Malickiego, gitarzystów: Łukasza Kuropaczewskiego, Roberta Hornę, Krzysztofa Pełecha, Waldemara Gromolaka, wokalistów: Wiesława Ochmana, Jacka Janiszewskiego, Iwonę Hossę, zespoły wokalne: Affabre Concinui, Il Canto. Wystąpiły czołowe polskie kwartety: Kwartet Willanów, Kwartet Camerata, chóry: Poznański Chór Katedralny pod dyr. ks. Szymona Daszkiewicza, Polskie Słowiki pod dyr.Wojciecha Kroloppa i Poznańskie Słowiki pod dyr.prof. Stefana Stuligrosza. Koncertowały orkiestry: ,,Amadeus" pod dyr. Agnieszki Duczmal, Sinfonia Varsovia pod dyr. Krzysztofa Pendereckiego, Capella Bydgostiensis, flharmonicy szczecińscy, poznańscy. W koncertach słowno-muzycznych brali udział mistrzowie słowa: Jerzy Zelnik, Krzysztof Kolberger, Gustaw Holoubek, Wojciech Siemion, Jan Nowicki, Olgierd Łukaszewicz, Joanna Szczepkowska.
Powodem do dumy stały się koncerty promocyjne utalentowanej młodzieży naszego miasta i regionu, towarzyszące większości profesjonalnych występów. Kulminacją prezentacji młodych stał się swego czasu Wieczór Talentów, podczas którego wystąpili najzdolniejsi młodzi artyści: Janusz Wawrowski, Łukasz Kuropaczewski, Dawid Nowaczyk, Michał Zibrowski, Marzena Dopytalska, Aleksandra Glinka, Ewa Grochowska.
Od roku 2001 roku działa przy stowarzyszeniu ,,Klub Dobrej Płyty" i ,,Salon Muzyczny", okazjonalnie zapraszając melomanów na spotkania z wybitnymi artystami i koneserami muzyki. W czerwcu 2007 roku miała miejsce pierwsza edycja Międzynarodowego Kursu Altowiolistów im. Witolda Friemanna. Wykłady, prelekcje, koncerty, lekcje mistrzowskie, prowadzone przez czołowych europejskich muzyków z udziałem kilkunastu studentów z różnych stron świata, zyskały wysoka ocenę fachowców. Podkreślano celowość organizowania tego typu imprezy w następnych latach.
Jedną z form działalności Konińskiego Towarzystwa Muzycznego, dla kontynuacji której m.in. powołano stowarzyszenie, była i jest opieka nad Społecznym Ogniskiem Muzycznym im. Witolda Friemanna. Konińskie Ognisko Muzyczne powstało w 1965 roku z inicjatywy Towarzystwa Regionalnego i było pierwszą placówką kształcenia muzycznego w naszym mieście. Tak jak wszystkie tego typu instytucje w kraju miało ono za zadanie: nauczanie gry na instrumentach, przygotowanie wychowanków do czynnego uczestnictwa w amatorskim ruchu muzycznym, "wyławianie" szczególnie uzdolnionych uczniów do dalszego kształcenia w szkołach muzycznych, a także wychowanie słuchaczy na wrażliwych odbiorców sztuki.
Długie lata konińskie Ognisko Muzyczne było swoistym centrum lokalnego życia muzycznego. Działo się tak do 1974 roku, kiedy to powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia, a Ognisko stało się bazą rekrutacyjną dla państwowej placówki, zarówno jak chodzi o nauczycieli i uczniów.
Od lat co roku KTM organizuje, zgodnie z tradycją, Regionalne Przeglądy Społecznych Ognisk Muzycznych. Społecznym Ogniskiem Muzycznym z jego 4 punktami nauczania w mieście i 11 filiami rozsianymi na terenie byłego województwa konińskiego kieruje, z ramienia Zarządu KTM, dyrektor Ryszard Borowiecki5.


1. Absolwent Wychowania Muzycznego PWSM w Poznaniu.
2. Absolwent Wychowania Muzycznego PWSM w Warszawie.
3. Absolwent Pedagogiki Instrumentalnej Akademii Muzycznej w Poznaniu.
4. Laureat jednego z pierwszych konkursów pianistów jazzowych w Kaliszu.
5. Absolwent Wychowania Muzycznego PWSM w Bydgoszczy.
2008 CopyRight KTM Konin